د مداخلې ټیم

BLA.jpg

لوئس بلیک مین

غږیز پوهاوی

NAW.jpg

شریفه نوروزي

د سواد زده کړه / څو کلتوري زده کړه

 
Sophie Bayard.jpg

سوفی بایارډ

د سواد زده کړې مداخله کوونکی

HOLT.jpg

ټراډی هولټ

د سواد زده کړه

OKL.jpg

کایلی اوکلی

د سواد زده کړه