د مداخلې ټیم

 
BAY.jpg

سوفی بایارډ

د سواد زده کړې مداخله کوونکی

HOL.jpg

ټراډی هولټ

د سواد زده کړه

OKL.jpg

کایلی اوکلی

د سواد زده کړه